افراسیابی حسین

حسین افراسیابی

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی

بخش جامعه‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۵ ۱۳۸۹ دانشگاه شیراز جامعه‌شناسی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۲ ۱۳۸۴ دانشگاه شیراز جامعه‌شناسی
کارشناسی ۱۳۷۷ ۱۳۸۱ دانشگاه شیراز پژوهشگری اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدمعاون آموزشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
۱۳۹۵۱۳۹۶دانشگاه یزدسرپرست معاون پژوهشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
۱۳۹۵۱۳۹۶دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات علوم انسانی
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم اجتماعی
۱۳۹۰۱۳۹۳دانشگاه یزدمدیر گروه جامعه‌شناسی
۱۳۹۰۱۳۹۱دانشگاه یزدمدیر گروه تعاون و رفاه اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
روش تحقیق کیفی
نظریه‌های جامعه‌شناسی معاصر

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تغییرات و مسائل خانواده
توسعه اجتماعی، ارزش‌ها و فرهنگ
انحرافات اجتماعی

اطلاعات تماس

hafrasiabi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/afrasiabi
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۲
( 035 )   ۳۱۲۳۳۷۷۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}