حاجی‌زاده میمندی مسعود

مسعود حاجی‌زاده میمندی

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی

بخش جامعه‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۰ ۱۳۷۶ دانشگاه تهران جامعه‌شناسی ارتباطات
کارشناسی ارشد ۱۳۶۷ ۱۳۷۰ دانشگاه تهران جامعه‌شناسی
کارشناسی ۱۳۵۸ ۱۳۶۴ دانشگاه تهران علوم اجتماعی (پژوهشگری اجتماعی)

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدرئیس بخش جامعه‌شناسی
۱۳۸۹۱۳۹۰دانشگاه یزدمدیر گروه جامعه‌شناسی
۱۳۸۶۱۳۸۸دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات علوم انسانی دانشگاه یزد
۱۳۸۵۱۳۸۷دانشگاه یزدمدیر گروه جامعه‌شناسی
۱۳۸۴۱۳۸۵دانشگاه یزدرییس پژوهشکده تعاون دانشگاه یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جامعه‌شناسی ارتباطات
فلسفه علوم اجتماعی
بررسی مسائل اجتماعی ایران
جامعه‌شناسی ادبیات
جامعه‌شناسی نابرابری‌های اجتماعی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
وسائل ارتباط جمعی و فناوری‌های نوین ارتباطی
مسائل اجتماعی فرهنگی ایران
مطالعات زنان و جوانان

اطلاعات تماس

mhadjizadeh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/hadjizadeh
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۳۷
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۴۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}