آفاق شارقی مربی [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
- yazd.ac.ir/shareghi
- دانشکده علوم اجتماعی
- -
صفر مهرانفر مربی [ عضو هیئت علمی بازنشسته ]
smehranfar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mehranfar
- دانشکده علوم اجتماعی
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}