عسکری ندوشن عباس

عباس عسکری ندوشن

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی

بخش مردم‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۳ ۱۳۸۸ دانشگاه تهران جمعیت‌شناسی
کارشناسی ارشد ۱۳۷۹ ۱۳۸۲ دانشگاه تهران جمعیت‌شناسی
کارشناسی ۱۳۷۵ ۱۳۷۹ دانشگاه اصفهان پژوهشگری علوم اجتماعی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزد معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدرئیس بخش مردم‌شناسی
۱۳۹۰۱۳۹۳دانشگاه یزدمعاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برآورد شاخص‌های جمعیتی (کارشناسی ارشد)
نرم‌افزارهای جمعیتی (کارشناسی ارشد)
دیدگاه‌ها و سیاست‌های جمعیتی معاصر (کارشناسی ارشد)
روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری (کارشناسی ارشد)
تحلیل‌های جمعیتی در برنامه‌ریزی شهری (کارشناسی ارشد)
کاربرد جمعیت‌شناسی (کارشناسی)
روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت (کارشناسی)
جمعیت‌شناسی ایران (کارشناسی)
جمعیت‌شناسی اقتصادی- اجتماعی (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
رفتارها، ارزش‌ها و نگرش‌های مرتبط با خانواده
تغییرات ازدواج
رفتارها و نگرش‌های فرزندآوری و تحولات باروری
مطالعات مسیر زندگی
جمعیت‌شناسی ایران

اطلاعات تماس

aaskarin [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/askari
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۴۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}