قانع محمد‌هادی
محمد‌هادی قانع کارشناس
m.ghane [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۵۸
( 035 )   ۳۸۲۰۹۸۲۹
کامیارفرد فاطمه
فاطمه کامیارفرد کارشناس و مسئول دفتر
f.kamyarfard [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی -
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۴۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۳

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}