ابویی حسین
حسین ابویی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
habuey [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abuey
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش معارف اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
برومند محمد‌حسین
محمد‌حسین برومند دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.h.baroomand [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/baroomand
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل دانشکده الهیات ، بخش علوم قرآن و حدیث
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۶۰
( 035 )   ۳۱۲۳۰۳۱۲
تولائی علی
علی تولائی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
tavallaei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tavallaei
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش فقه و حقوق اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
جودوی امیر
امیر جودوی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
amirjoudavi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/joudavi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل دانشکده الهیات ، بخش علوم قرآن و حدیث
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۶۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
دهقان منگابادی بمانعلی
بمانعلی دهقان منگابادی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
badehghan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dehghan
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش علوم قرآن و حدیث
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۹۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
رحمتی محمد‌رضا
محمد‌رضا رحمتی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.rahmati [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rahmati
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ دانشکده الهیات ، بخش تاریخ
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
بلانیان محمد‌رضا
محمد‌رضا بلانیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
balanian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/balanian
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش معارف اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۸۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
پور‌روستایی اردکانی جواد
جواد پور‌روستایی اردکانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
pourroustaee [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/pourroustaei
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل، اتاق ۱۰۳ دانشکده الهیات ، بخش علوم قرآن و حدیث
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۹۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
تشکری علی‌اکبر
علی‌اکبر تشکری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
atashakori [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tashakori
ساختمان دانشکده علوم انسانی دانشکده الهیات ، بخش تاریخ
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
آفرین توکلی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
atavakoli [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/atavakoli
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ دانشکده الهیات ، بخش تاریخ
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۳۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
چراغی زهره
زهره چراغی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
zohre.cheraghi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/cheraghi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ دانشکده الهیات ، بخش تاریخ
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
حقیقت‌پور حسین
حسین حقیقت‌پور استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
haghighatpoor [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/haghighatpoor
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل، گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات ، بخش فقه و حقوق اسلامی
- -
حیدری محمدعلی
محمدعلی حیدری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
heydari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/heydari
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات،اتاق ۲۰۷ دانشکده الهیات ، بخش علوم قرآن و حدیث
- -
دبیری احمد
احمد دبیری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
dabiri [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dabiri
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش معارف اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۹۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
سعادتمند مهدی
مهدی سعادتمند استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
saadatmand [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/saadatmand
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق ۲۰۵ دانشکده الهیات ، بخش معارف اسلامی
- -
شایق محمد‌رضا
محمد‌رضا شایق استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
shayegh.mr [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shayegh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش فقه و حقوق اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
فهیم‌نیا محمد‌حسین
محمد‌حسین فهیم‌نیا استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
fahim [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fahimnia
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش معارف اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۸۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
نصر‌اللهی مرتضی
مرتضی نصر‌اللهی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.nasr [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/nasrollahi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش معارف اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۹۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
هاشم‌زاده عباس
عباس هاشم‌زاده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aham [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hashemzadeh
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی دانشکده الهیات ، بخش تاریخ
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
علی یزدانی‌راد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
yazdani.rad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/yazdani
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش تاریخ
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
فخر‌آبادی محمد‌جواد
محمدجواد فخر‌آبادی مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
fakhrabadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fakhrabadi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش معارف اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
گل‌محمدی محمد‌تقی
محمد‌تقی گل‌محمدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
golmohammadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/golmohammadi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش معارف اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
موسوی سید احمد
سید احمد موسوی مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
ahmad.mousavi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/samoosavi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش معارف اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۸۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
میرجلیلی سید کاظم
سید کاظم میرجلیلی مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
kmirjalili [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/kmirjalili
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات دانشکده الهیات ، بخش معارف اسلامی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۹۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}