آزمایشگاه جغرافیا سید محمد زارع
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۶۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
- -
ساختمان معاد
گروه جغرافیا
آزمایشگاه خاک و مورفولوژی سید محمد زارع
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۶۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
- -
ساختمان معاد
گروه جغرافیا
آزمایشگاه سنگ‌شناسی سید محمد زارع
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۶۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
- -
ساختمان معاد
گروه جغرافیا
کارگاه کامپیوتر سید محمد زارع
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۶۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
- -
ساختمان معاد
گروه جغرافیا

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}