امیدوار کمال
کمال امیدوار استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
komidvar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/omidvar
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۵۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
رضایی محمد‌رضا
محمد‌رضا رضایی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mrezaei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mrezaei
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۹۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
سرائی محمد‌حسین
محمد‌حسین سرائی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
msaraei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/saraei
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۹۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
مزیدی احمد
احمد مزیدی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mazidi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mazidi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۳۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
مظفری غلامعلی
غلامعلی مظفری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
gmozafar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mozafari
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۵۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
رحیمی حجت‌اله
حجت‌اله رحیمی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rahimi.h [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rahimi.h
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۷۷۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
رضایی پژمان
پژمان رضایی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
p_rezaee [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rezaee
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۸۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
روستا ایمان
ایمان روستا استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
irousta [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rousta
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۷۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
شریفی محمد
محمد شریفی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
msharifi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/msharifi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
شهریار علی
علی شهریار استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
a.shahriar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shahriar
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۹۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
غفاریان مالمیری حمیدرضا
حمیدرضا غفاریان مالمیری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hrghafarian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ghafarian
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۷۷۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
لشگری تفرشی احسان
احسان لشگری تفرشی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
lashgari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/lashgari
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}