روستا ایمان

ایمان روستا

استادیار گروه جغرافیا

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۹۰ ۱۳۹۴ دانشگاه تهران اقلیم‌شناسی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۷ ۱۳۸۹ دانشگاه تهران اقلیم‌شناسی
کارشناسی ۱۳۸۳ ۱۳۸۷ دانشگاه یزد اقلیم و ژئومورفولوژی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زمین در فضا
جغرافیای خاک‌ها
ریاضیات
نقشه‌خوانی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
اقلیم سینوپتیک
تغییر اقلیم
اقلیم آماری
پدیده بلوکینگ

اطلاعات تماس

irousta [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/rousta
https://scholar.google.com/citations?user=p2ctLzkAAAAJ&hl=en ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۷۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}