رضایی پژمان

پژمان رضایی

استادیار گروه جغرافیا

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۶ دانشگاه تهران جغرافیای انسانی (شهری- روستایی)
کارشناسی ارشد ۱۳۸۰ ۱۳۸۲ دانشگاه تهران جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
کارشناسی ۱۳۷۶ ۱۳۸۰ دانشگاه تهران جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدسرپرست معاونت پژوهشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات علوم انسانی
۱۳۸۲۱۳۸۶سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورکارشناس مسئول عشایر کشور
۱۳۸۷۱۳۸۸سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریمعاون مناطق نمونه گردشگری کشور

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
جغرافیای روستایی ایران
کارگاه برنامه‌ریزی روستایی
طراحی کالبدی روستا
مبانی جغرافیای جمعیت
زبان تخصصی
اقتصاد روستایی ایران
توسعه پایدار روستایی
مدیریت بحران در نواحی روستایی
برنامه‌ریزی روستایی در نواحی مرزی و ویژه
جغرافیای جمعیت ایران

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برنامه‌ریزی روستایی
برنامه‌ریزی عشایری
برنامه‌ریزی گردشگری

اطلاعات تماس

p_rezaee [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/rezaee
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۸۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}