سرائی محمد‌حسین

محمد‌حسین سرائی

دانشیار گروه جغرافیا

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۱ ۱۳۸۴ دانشگاه اصفهان برنامه‌ریزی شهری
کارشناسی ارشد ۱۳۶۷ ۱۳۷۰ دانشگاه شهید بهشتی جغرافیای انسانی اقتصادی
کارشناسی ۱۳۶۳ ۱۳۶۷ دانشگاه یزد جغرافیا

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۷تاکنوندانشگاه یزدسردبیر نشریه کاوش‌های جغرافیایی مناطق بیابانی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های پیام‌نور استان
۱۳۸۸۱۳۹۳دانشگاه یزدمدیر گروه جغرافیا
۱۳۸۱۱۳۸۸دانشگاه یزدمعاون گروه جغرافیا
۱۳۸۶۱۳۸۷دانشگاه یزدمعاون مدیر کل دانشجویی
۱۳۷۴۱۳۷۶دانشگاه یزدمدیر گروه علوم انسانی
۱۳۸۶تاکنوندانشگاه اصفهانعضو هیئت تحریریه مجله پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
برنامه‌ریزی مسکن (دکتری)
سیستم‌های شهری (دکتری)
روش‌شناسی تحقیق (دکتری)
سیاست‌های مسکن (کارشناسی ارشد)
کاربری اراضی شهری (کارشناسی ارشد)
تکنیک ها و فنون برنامه‌ریزی شهری (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی منطقه‌ای (کارشناسی ارشد)
برنامه‌ریزی شهرهای کوچک و میانی (کارشناسی)
برنامه‌ریزی مسکن و اسکان غیر رسمی (کارشناسی)
برنامه‌ریزی منطقه‌ای (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
زمین و مسکن شهری
توسعه پایدار شهری
برنامه‌ریزی شهری
برنامه‌ریزی منطقه‌ای

اطلاعات تماس

msaraei [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/saraei
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۹۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}