شریفی محمد

محمد شریفی

استادیار گروه جغرافیا

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۶ ۱۳۹۱ دانشگاه تربیت مدرس ژئومورفولوژی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۰ ۱۳۸۲ دانشگاه تهران ژئومورفولوژی
کارشناسی ۱۳۷۶ ۱۳۸۰ دانشگاه شهید بهشتی جغرافیای طبیعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ژئومورفولوژی ایران
روش‌ها و تکنیک‌ها در ژئومورفولوژی
تهیه و تفسیر نقشه‌های ژئومورفولوژی
مبانی زمین‌شناسی
مبانی محیط زیست
مدیریت و برنامه‌ریزی محیطی
کارتوگرافی
هیدرولوژی
ارزیابی زیست محیطی منابع آب
GIS

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی شهری
مدیریت و برنامه‌ریزی محیط
سیستم اطلاعات جغرافیایی
محیط زیست

اطلاعات تماس

msharifi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/msharifi
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}