شهریار علی

علی شهریار

استادیار گروه جغرافیا

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۶ ۱۳۹۲ دانشگاه تهران ژئومورفولوژی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۳ ۱۳۸۶ دانشگاه تهران آب و هواشناسی
کارشناسی ۱۳۷۹ ۱۳۸۳ دانشگاه ملا هادی سبزواری جغرافیای طبیعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
فناوری اطلاعات
مبانی ژئومورفولوژی
هیدرومتئورولوژی
مبانی آب و هوای ایران
جغرافیای خاک‌ها
کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه
آب‌شناسی
کارست

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مناطق خشک و ماسه‌های روان
مطالعات سینوپتیکی
الگوهای جوی بیابان و کویر
سنجش از دور
هیدرولوژی
سیستم اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات تماس

a.shahriar [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/shahriar
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۹۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}