مزیدی احمد

احمد مزیدی

دانشیار گروه جغرافیا

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۶ ۱۳۸۲ دانشگاه تهران جغرافیای طبیعی اقلیم
کارشناسی ارشد ۱۳۶۷ ۱۳۷۱ دانشگاه اصفهان جغرافیای طبیعی هیدرواقلیم
کارشناسی ۱۳۶۳ ۱۳۶۷ دانشسرای عالی یزد جغرافیا

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۹۱۳۹۴دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی
۱۳۸۲۱۳۸۸دانشگاه یزدسرپرست کتابخانه مجتمع علوم انسانی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی آب و هواشناسی
هیدرولوژی پیشرفته
مبانی سنجش از دور
كاربرد آمار در اقلیم‌شناسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
اقلیم‌شناسی
سنجش از دور
هیدرولوژی

اطلاعات تماس

mazidi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mazidi
http://geoyazd.blogfa.com ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۳۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}