مظفری غلامعلی

غلامعلی مظفری

دانشیار گروه جغرافیا

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۳ ۱۳۸۰ دانشگاه تربیت مدرس آب و هواشناسی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۷ ۱۳۷۰ دانشگاه تهران جغرافیای طبیعی
کارشناسی ۱۳۶۳ ۱۳۶۷ دانشگاه تبریز جغرافیای طبیعی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳۱۳۹۷دانشگاه یزدمدیر گروه جغرافیا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اقلیم‌شناسی کشاورزی
اقلیم‌شناسی پزشکی
سیستم اطلاعات جغرافیایی
روش تحقیق
آموزش نرم‌افزارهای تخصصی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
اقلیم‌شناسی کاربردی
اقلیم‌شناسی کشاورزی
اقلیم‌شناسی پزشکی

اطلاعات تماس

gmozafar [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mozafari
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۵۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}