توانا محمد‌علی
محمد‌علی توانا دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
tavana_m [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tavana
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۸۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
عابدی اردکانی محمد
محمد عابدی اردکانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mabedi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abedi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ گروه حقوق و علوم سیاسی گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
امینی محبوبه
محبوبه امینی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mamini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/amini
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق ۲۳۲ گروه حقوق و علوم سیاسی
- -
جعفری ندوشن علی‌اکبر
علی‌اکبر جعفری ندوشن استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
JafariNadoushan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/JafariNadoushan
ساختمان عدل، اتاق ۱۱۸ گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۰۲
-
رحمانی منشادی حمید
حمید رحمانی منشادی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
Rahmani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/Rahmani
ساختمان عدل، اتاق ۱۱۸ گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۲۵
-
رحیمی‌پور ایمان
ایمان رحیمی‌پور استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
iman.rahimipoor [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rahimipoor
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل گروه حقوق و علوم سیاسی
-
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
رسولی ثانی‌آبادی الهام
الهام رسولی ثانی‌آبادی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rasooli [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/rasuli
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
روشن امیر
امیر روشن استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
roshan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/roshan
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۶۸
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۷۵
طاهری ابراهیم
ابراهیم طاهری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
etaheri [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/etaheri
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی گروه حقوق و علوم سیاسی
-
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
عطار سعید
سعید عطار استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
s.attar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/attar
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق ۲۲۹ گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۵۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
غفوری اکبر
اکبر غفوری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
a.ghafoori [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ghafoori
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۹۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
قاسمی مقدم حسن
حسن قاسمی مقدم استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ghasemi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hghasemi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۷۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
مجتبی ملک افضلی اردکانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
malekafzali [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/malekafzali
پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی، ساختمان عدل گروه حقوق و علوم سیاسی
- -
میرحسینی سید محسن
سید محسن میرحسینی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mmirhosaini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mirhosaini
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۹۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}