جلالی پندری ید‌الله
ید‌الله جلالی پندری استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
jalali [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jalali
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۴۹
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
ملک‌ثابت مهدی
مهدی ملک‌ثابت استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mmaleksabet [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/maleksabet
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۷۷۵
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۲۴
نجاریان محمد‌رضا
محمد‌رضا نجاریان استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
reza_najjarian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/najjarian
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۴۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
فلاح مرتضی
مرتضی فلاح دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mfallah [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mfallah
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۳۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
کهدویی محمد‌کاظم
محمد‌کاظم کهدویی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
kahdouei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/kahdouei
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۰
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
پوریزدانپناه کرمانی آرزو
آرزو پوریزدانپناه کرمانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
pooryazdanpanah [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/pooryazdanpanah
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان استقلال، اتاق ۲۰۸ گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۶۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۲۴
پویان مجید
مجید پویان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
pooyan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/pooyan
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده زبان‌های خارجی ، گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۲
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
پهلوان حسینی علی‌اصغر
علی‌اصغر پهلوان حسینی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
apahlavan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/pahlavan
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۳۴
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
حیدری مهدی
مهدی حیدری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.heidari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/m.heidari
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۳۴
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
خدادادی محمد
محمد خدادادی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
khodadadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/khodadadi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۸۱۲۲۱۵۲
-
رئیسی نفیسه
نفیسه رئیسی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
raisi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/raisi
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۲۴
-
مهتدیانی کاظم
کاظم مهتدیانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
kmohtadiani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mohtadiani
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۳۵
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸
نصری گلپر
گلپر نصر‌ی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
g.nasri [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/nasri
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی، اتاق ۲۰۶ گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۷۱
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}