کهدویی محمد‌کاظم

محمد‌کاظم کهدویی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۶۹ ۱۳۷۵ دانشگاه تهران ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد ۱۳۶۶ ۱۳۶۹ دانشگاه تربیت مدرس ادبیات فارسی
کارشناسی ۱۳۶۲ ۱۳۶۶ دانشسرای عالی یزد ادبیات فارسی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۰۱۳۹۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاستاد اعزامی به دانشگاه شانگ‌های چین
۱۳۸۵۱۳۸۸دانشگاه یزدرییس دانشکده ادبیات
۱۳۸۲۱۳۸۵سازمان مطالعات اسلامیرایزن فرهنگی ایران در افغانستان
۱۳۷۹۱۳۸۲دانشگاه پیام نوررییس دانشگاه پیام نور منطقه ۴ کشور
۱۳۷۶۱۳۷۹دانشگاه یزدرییس کتابخانه مرکزی

اطلاعات تماس

kahdouei [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/kahdouei
- ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۵۰
( 035 )   ۳۸۲۱۲۷۸۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}