اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

جعفری عباسعلی

عباسعلی جعفری

استاد
بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۷۵
jafari [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • شیمی کاربردی
 • شیمی محض
 • شیمی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

 • شیمی فیزیک
 • شیمی آلی
 • شیمی تجزیه
 • شیمی معدنی

دکترا

 • شیمی فیزیک
 • شیمی آلی
 • شیمی تجزیه

بخش‌های آموزشی

اعضای هیئت علمی

 • امر‌اللهی محمد‌علی

  محمد‌علی امر‌اللهی

  استاد
  بخش شیمی آلی
  mamrollahi [at] yazd.ac.ir
 • بنویدی علی

  علی بنویدی

  استاد
  بخش شیمی تجزیه
  abenvidi [at] yazd.ac.ir
 • جعفری عباسعلی

  عباسعلی جعفری

  استاد
  بخش شیمی آلی
  jafari [at] yazd.ac.ir
 • حاجی شعبانی یزدی علیمحمد

  علیمحمد حاجی شعبانی یزدی

  استاد
  بخش شیمی تجزیه
  hshabani [at] yazd.ac.ir
 • دادفر‌نیا شایسته

  شایسته دادفر‌نیا

  استاد
  بخش شیمی تجزیه
  sdadfarnia [at] yazd.ac.ir
 • زارع حمید‌رضا

  حمید‌رضا زارع

  استاد
  بخش شیمی تجزیه
  hrzare [at] yazd.ac.ir
 • عبد‌اللهی علی‌بیک محمد

  محمد عبد‌اللهی علی‌بیک

  استاد
  بخش شیمی آلی
  abdollahi [at] yazd.ac.ir
 • مظلوم محمد

  محمد مظلوم

  استاد
  بخش شیمی تجزیه
  mazloum [at] yazd.ac.ir
 • میرجلیلی بی‌بی فاطمه

  بی‌بی فاطمه میرجلیلی

  استاد
  بخش شیمی آلی
  fmirjalili [at] yazd.ac.ir
 • وفازاده رسول

  رسول وفازاده

  استاد
  بخش شیمی معدنی
  rvafazadeh [at] yazd.ac.ir
 • کمالوند محمد

  محمد کمالوند

  دانشیار
  بخش شیمی فیزیک
  kamalvand [at] yazd.ac.ir
 • نمازیان منصور

  منصور نمازیان

  دانشیار
  بخش شیمی فیزیک
  namazian [at] yazd.ac.ir
 • نوربالا محمد‌رضا

  محمد‌رضا نوربالا

  دانشیار
  بخش شیمی فیزیک
  noorbala [at] yazd.ac.ir
 • حاجیان ربابه

  ربابه حاجیان

  استادیار
  بخش شیمی معدنی
  rhajian [at] yazd.ac.ir
 • دهقانی فیروزآبادی احمد‌علی

  احمد‌علی دهقانی فیروزآبادی

  استادیار
  بخش شیمی معدنی
  aadehghani [at] yazd.ac.ir
 • گرجی علیرضا

  علیرضا گرجی

  استادیار
  بخش شیمی معدنی
  agorji [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}