امر‌اللهی محمد‌علی
محمد‌علی امر‌اللهی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mamrollahi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/amrollahi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۷۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
بنویدی علی
علی بنویدی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
abenvidi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/benvidi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۴۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
تمدن فاطمه
فاطمه تمدن استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
ftamaddon [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tamaddon
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
جعفری عباسعلی
عباسعلی جعفری استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
jafari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/jafari
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۷۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
حاجی شعبانی یزدی علیمحمد
علیمحمد حاجی شعبانی یزدی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
hshabani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shabani
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۰ دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۷۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
دادفر‌نیا شایسته
شایسته دادفر‌نیا استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
sdadfarnia [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dadfarnia
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
زارع حمید‌رضا
حمید‌رضا زارع استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
hrzare [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hrzare
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
عبد‌اللهی علی‌بیک محمد
محمد عبد‌اللهی علی‌بیک استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
abdollahi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abdollahi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۵۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
مظلوم محمد
محمد مظلوم استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mazloum [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mazloum
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی تجزیه
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
میرجلیلی بی‌بی فاطمه
بی‌بی فاطمه میرجلیلی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
fmirjalili [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fmirjalili
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی آلی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۷۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
وفازاده رسول
رسول وفازاده استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
rvafazadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/vafazadeh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۴۲ دانشکده شیمی ، بخش شیمی معدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
کمالوند محمد
محمد کمالوند دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
kamalvand [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/kamalvand
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی فیزیک
( 035 )   ۳۸۲۱۲۶۴۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
نمازیان منصور
منصور نمازیان دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
namazian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/namazian
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی فیزیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۷۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
نوربالا محمد‌رضا
محمد‌رضا نوربالا دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
noorbala [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/noorbala
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی فیزیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۲۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
حاجیان ربابه
ربابه حاجیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rhajian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hajian
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی معدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۴۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
دهقانی فیروزآبادی احمد‌علی
احمد‌علی دهقانی فیروزآبادی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aadehghani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/adehghani
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی معدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
گرجی علیرضا
علیرضا گرجی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
agorji [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/gorji
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۳۷ دانشکده شیمی ، بخش شیمی معدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
محمدی‌منش حسین
حسین محمدی‌منش استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mohammadimanesh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mohammadimanesh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی دانشکده شیمی ، بخش شیمی فیزیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۴۶
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۴۶

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}