آزمایشگاه شبکه ملیحه عباسی‌زاده
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
- -
ساختمان پردیس علوم
بخش ریاضی محض
آزمایشگاه هندسه دکتر حسین خورشیدی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۳۵
-
- -
-
بخش ریاضی محض
آزمایشگاه‌‌ نرم‌افزارهای آمار و ریاضی ملیحه عباسی‌زاده
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
- -
ساختمان پردیس علوم
بخش ریاضی کاربردی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}