ایرانمنش محمد‌علی
محمد‌علی ایرانمنش استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
iranmanesh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/iranmanesh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۹ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۸۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
برید لقمانی قاسم
قاسم برید لقمانی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
loghmani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/loghmani
ساختمان مرکزی، دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۵۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
ترابی حمزه
حمزه ترابی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
htorabi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/torabi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۳ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
دواز بیژن
بیژن دواز استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
davvaz [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/davvaz
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۰ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
محمودی عیسی
عیسی محمودی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
emahmoudi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mahmoudi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
مدرس مصدق سید محمد‌صادق
سید محمد‌صادق مدرس مصدق استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
smodarres [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/modares
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۵ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
انوریه سید محمد
سید محمد انوریه دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
anvariyeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/anvariyeh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۶ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
جعفری علی‌اکبر
علی‌اکبر جعفری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aajafari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ajafari
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۴ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
دلاور خلفی علی
علی دلاور خلفی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
delavarkh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/delavar
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
دولتی علی
علی دولتی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
adolati [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dolati
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۸ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
ذاکرزاده فروشانی حجت‌الله
حجت‌الله ذاکرزاده فروشانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hzaker [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zaker
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۱ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
روزگار رسول
رسول روزگار دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rroozegar [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/roozegar
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۳ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
علیخانی سعید
سعید علیخانی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
alikhani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/alikhani
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۷ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
مشتاقیون سید محمد
سید محمد مشتاقیون دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
moshtagh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/moshtagh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۱ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
مظاهری تهرانی حمید
حمید مظاهری تهرانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hmazaheri [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mazaheri
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۴ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
هوشمند اصل محمد‌رضا
محمد‌رضا هوشمند اصل دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hooshmandasl [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hooshmandasl
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۳ دانشکده علوم ریاضی ، بخش علوم کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
احمدی زند محمد‌رضا
محمد‌رضا احمدی زند استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mahmadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ahmadizand
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۲ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
اکرمی ابرقویی محمد‌حسین
محمد‌حسین اکرمی ابرقویی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
akrami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/akrami
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۵۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
بیدآبادی نرگس
نرگس بیدآبادی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
n_bidabadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/bidabadi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۲ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
جوانشیری حسین
حسین جوانشیری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h.javanshiri [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/javanshiri
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۳ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۵۹
حیدری محمد
محمد حیدری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.heydari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mheydari
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
خورشیدی حسین
حسین خورشیدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
khorshidi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/khorshidi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۸ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
دست‌ برآورده علی
علی دست برآورده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
dastbaravarde [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/dastbaravarde
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۴ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۸۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
زمانی محمدصادق
محمدصادق زمانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
zamani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mszamani
ساختمان پردیس علوم، دانشکده‌ علوم ریاضی، اتاق ۳۰۳ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۳۸۹۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
شاهزاده فاضلی سید ابوالفضل
سید ابوالفضل شاهزاده فاضلی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
fazeli [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fazeli
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۲ دانشکده علوم ریاضی ، بخش علوم کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۱- ۲۸۱۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}