رئیس دانشکده علوم ریاضی
ذاکرزاده فروشانی حجت‌الله
حجت‌الله ذاکرزاده فروشانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hzaker [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zaker
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۱ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۸۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی،عضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
مشتاقیون سید محمد
سید محمد مشتاقیون دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
moshtagh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/moshtagh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۱ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
معاون آموزشی دانشکده علوم ریاضی
میرحسینی سید محسن
سید محسن میرحسینی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mmirhoseini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mirhoseini
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۵ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
رئیس بخش آمار
جعفری علی‌اکبر
علی‌اکبر جعفری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aajafari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ajafari
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۲۴ دانشکده علوم ریاضی ، بخش آمار
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
رئیس بخش علوم کامپیوتر،عضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
هوشمند اصل محمد‌رضا
محمد‌رضا هوشمند اصل دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hooshmandasl [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hooshmandasl
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۳۳ دانشکده علوم ریاضی ، بخش علوم کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
رئیس بخش ریاضی محض
فاتحی‌نیا مهدی
مهدی فاتحی‌نیا استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
fatehiniam [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fatehinia
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی،‌ اتاق ۳۰۲ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی محض
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵
رئیس بخش ریاضی کاربردی
نواب‌پور حمید‌رضا
حمید‌رضا نواب‌پور استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hnavabpour [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/navabpour
ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۱۳ دانشکده علوم ریاضی ، بخش ریاضی کاربردی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۰۸
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}