بهجت عباس
عباس بهجت استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
abehjat [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/behjat
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک،‌ اتاق ۲۸ دانشکده فیزیک ، بخش اتمی مولکولی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۳۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
توسلی محمدکاظم
محمدکاظم توسلی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
mktavassoly [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tavassoly
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش اتمی مولکولی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۷۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
میرجلیلی ابوالفضل
ابوالفضل میرجلیلی استاد [ عضو هیئت علمی فعال ]
a.mirjalili [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mirjalili
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش ذرات بنیادی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۸۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
برهانی محمود
محمود برهانی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mborhani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/borhani
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش اتمی مولکولی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۷۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
صادق‌زاده محمد‌علی
محمد‌علی صادق‌زاده دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
msadeghzadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sadeghzadeh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش حالت جامد
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۸۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
مختاری حسین
حسین مختاری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
phmh.mokhtari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mokhtari
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش حالت جامد
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۸۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
موسوی‌نژاد سید محمد
سید محمد موسوی‌نژاد دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mmoosavi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/moosavi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش ذرات بنیادی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۹۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
استواری فاطمه
فاطمه استواری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ostovari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ostovari
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۷ دانشکده فیزیک ، بخش حالت جامد
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۴۳
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
اسلامی کلانتری محمد
محمد اسلامی کلانتری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
meslami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/eslami
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش هسته‌ای
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۸۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
اعتصامی محمد
محمد اعتصامی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
eetesami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/etesami
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش حالت جامد
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۸۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
بهادری بهنام
بهنام بهادری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
bahadory [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/bahadory
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش اتمی مولکولی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۹۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
تاتاری منصوره
منصوره تاتاری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mtatari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tatari
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش هسته‌ای
( 035 )   ۳۱۲۳۳۶۹۲
-
جغتایی محمد
محمد جغتایی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mjoghataei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/joghataei
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش فیزیک فضا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۰۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۰
حداد محمدعلی
محمدعلی حداد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mahaddad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/haddad
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک، اتاق ۱۵ دانشکده فیزیک ، بخش اتمی مولکولی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۹۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
حکیمی محسن
محسن حکیمی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hakimi.m [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hakimi
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش حالت جامد
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۳۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
خواجه امینیان محسن
محسن خواجه امینیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
kh.aminian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/khajeh-aminian
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش حالت جامد
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۸۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
رضایی زهرا
زهرا رضایی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
zahra.rezaei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zrezaei
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش ذرات بنیادی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۹۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
زارع حکیمه
حکیمه زارع استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hzare [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hzare
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش حالت جامد
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۰۰۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
شریفیان مهدی
مهدی شریفیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mehdi.sharifian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sharifian
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش اتمی مولکولی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۰۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
شفایی محمد‌علی
محمد‌علی شفایی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mashafaei [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shafaei
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش هسته‌ای
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۷۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
غلام‌زاده لیلا
لیلا غلام‌زاده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
gholamzadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/gholamzadeh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش هسته‌ای
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۸۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
هادی لوک‌زاده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h.lookzadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/lookzadeh
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش ذرات بنیادی
-
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
مستاجران مریم
مریم مستاجران استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mostajeran [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mostajeran
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش ذرات بنیادی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۱۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲
مطهری حمید
حمید مطهری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h.motahari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/motahari
پردیس علوم، دانشکده فیزیک، بخش اتمی و مولکولی دانشکده فیزیک ، بخش اتمی مولکولی
- -
معماریان محمد‌حسین
محمد‌حسین معماریان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
memarian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/memarian
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک دانشکده فیزیک ، بخش فیزیک فضا
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۷۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۳۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}