حیدری محمد‌مهدی
محمد‌مهدی حیدری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
heidarimm [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mheidari
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی گروه زیست‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۸۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
خاتمی مهری
مهری خاتمی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.khatami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/khatami
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی گروه زیست‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۱۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۵۰
صباغ شرف‌آبادی سید کاظم
سید کاظم صباغ شرف‌آبادی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
sksabbagh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sabbagh
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی گروه زیست‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۵۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
سرافراز اردکانی محمد‌رضا
محمد‌رضا سرافراز اردکانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
sarafraz.ardakani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sarafraz
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی گروه زیست‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
فلاحتی علی
علی فلاحتی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ali.falahati [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/falahati
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی گروه زیست‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
مشتاقیون سید محمد
سید محمد مشتاقیون استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
moshtaghiun [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/moshtaghioun
ساختمان پردیس علوم، گروه زیست‌شناسی گروه زیست‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۵۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}