امامی میبدی عنایت‌الله
عنایت الله امامی میبدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
en.emami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/emami
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی گروه زمین‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۶۴
-
تاج‌بخش غلامرضا
غلامرضا تاج‌بخش استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
tajbakhsh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tajbakhsh
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی گروه زمین‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۵۵
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
ترابی کاوه مهدی
مهدی ترابی کاوه استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.torabikaveh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/torabikaveh
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی گروه زمین‌شناسی
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
خدامی مهناز
مهناز خدامی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
khodami_m [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/khodami
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی گروه زمین‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۶۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
کارگران فریبا
فریبا کارگران استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
fkargaran [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/kargaran
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی گروه زمین‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۵۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
مشرفی‌فر محمد‌رضا
محمد‌رضا مشرفی‌فر استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
moshrefy [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/moshrefy
ساختمان پردیس علوم،‌ گروه زمین‌شناسی گروه زمین‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۵۱
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴
موسوی‌زاده سید محمد‌علی
سید محمد‌علی موسوی‌زاده استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
moosavizadeh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/moosavizadeh
ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی گروه زمین‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۴۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}