موسوی‌زاده سید محمد‌علی

سید محمد‌علی موسوی‌زاده

استادیار گروه زمین‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۲ دانشگاه فردوسی مشهد سنگ‌شناسی رسوبی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ ۱۳۸۶ دانشگاه فردوسی مشهد سنگ‌شناسی رسوبی
کارشناسی ۱۳۷۹ ۱۳۸۳ دانشگاه شهید چمران اهواز زمین‌شناسی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنگ‌شناسی رسوبی
زمین‌شناسی نفت
چینه‌شناسی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
چینه‌نگاری سکانسی کربناته
تفسیر محیط رسوبی
ایزوتوپ کربن و اکسیژن

اطلاعات تماس

moosavizadeh [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/moosavizadeh
- ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۴۹
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}