کارگران فریبا

فریبا کارگران

استادیار گروه زمین‌شناسی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۴ ۱۳۸۷ دانشگاه سالزبورگ اتریش تکتونیک
کارشناسی ارشد ۱۳۷۷ ۱۳۸۰ دانشگاه خوارزمی زمین‌شناسی اقتصادی
کارشناسی ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ دانشگاه فردوسی مشهد زمین‌شناسی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدعضو کارگروه دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
زمین‌شناسی فیزیکی
ژئومورفولوژی
فتوژئولوژی
سایزموتکتونیک
زمین‌شناسی اقتصادی
زمین‌شناسی صحرایی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تکتونیک
سایزموتکتونیک
زمین‌شناسی مهندسی
ژئوفیزیک

اطلاعات تماس

fkargaran [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/kargaran
- ساختمان پردیس علوم، گروه زمین‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۵۳
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}