معرفی دانشکده علوم انسانی

 

تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشکده: 

گروه استاد دانشیار استادیار مربی
فقه و حقوق اسلامی - 1 5 -
جغرافیا 1 3 6 -
علوم تربیتی - 2 8 -
تاریخ - 1 6 1
علوم سیاسی - 1 6  
تربیت بدنی - - 5 3
معارف اسلامی - - 1 5
معارف اهل بیت(ع) - 1 5 -
جمع 1 7 36 9

 

رشته‌های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان:

گروه گرایش کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری  جمع
جغرافیا برنامه ریزی شهری 191 55 4 250
  اقلیم شناسی 152 40 4 196
  برنامه ریزی روستایی 120 - - 120
  ژئوموفولوژی - 26 - 26
علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی عمومی  219  -  - 219
  مدیریت آموزشی 241 - - 241
  روانشناسی تربیتی - 70 - 70
  برنامه ریزی درسی - 10 - 10
فقه و حقوق اسلامی فقه و حقوق اسلامی 217 - - 217
  فقه و مبانی حقوق اسلامی - 50 - 50
  نهج البلاغه (گرایش سیاسی اجتماعی) - 37  4 41
علوم سیاسی علوم سیاسی 178 55 - 233
تاریخ تاریخ 160 - - 160
  ایران شناسی - 40 - 40
  فرهنگ و تمدن اسلامی - 21 - 21
تربیت بدنی تربیت بدنی و علوم ورزشی 162 - - 162
  جمع  1640  404 12 2056