معرفی دانشکده زبان و ادبیات

 

بنیاد و اساس این دانشکده به سال 1355 ﮬ.ش باز می‌گردد، زمانی‌که گروه زبان و ادبیات فارسی در دانش‌سرای عالی یزد شکل گرفت. این دانش‌سرا بعدها به دانشگاه تربیت معلم یزد تغییر نام یافت و در سال 1371 ﮬ. ش در دانشگاه یزد ادغام شد.
با ادغام دانشگاه تربیت معلم در دانشگاه یزد، دانشکده زبان و ادبیات فارسی به ریاست آقای دکتر محمدعلی صادقیان تشکیل گردید. این دانشکده در آغاز تنها دارای یک رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی و با دو گرایش دبیری و محض بود.
با ایجاد رشته‌های زبان و ادبیات عرب در مقطع کارشناسی به سال 1376 و زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی به سال 1373 سه گروه همگون در دانشکده شکل گرفت و با موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نام دانشکده از تاریخ 84/8/11 به دانشکده زبان و ادبیات تغییر یافت.
در حال حاضر دانشکده زبان و ادبیات، دارای سه گروه زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات انگلیسی است که هرکدام از گروه‌های یاد شده در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشکده: 

گروه استاد دانشیار استادیار مربی
زبان و ادبیات فارسی 1  3 8 -
زبان و ادبیات عربی - 1 6 -
زبان و ادبیات انگلیسی - 3 5 1
جمع 7 19

1


گرایش‌های موجود هر گروه آموزشی و تعداد دانشجویان:

گروه گرایش کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری  جمع
زبان و ادبیات زبان و ادبیات فارسی محض 180 102 24 306
ادبیات پایداری        
زبان و ادبیات عربی 156 84 8 248
زبان و ادبیات انگلیسی 199 - - 199
آموزش زبان انگلیسی - 93 13 106
جمع 535 279 37 851