تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

برای مشاهده و دانلود تقویم آموزشی دانشگاه به لینک‌های زیر بروید.
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۸ -۹۷ دانشگاه یزد (ویژه دانشجویان)
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۸ -۹۷ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۷ -۹۶ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۷ -۹۶ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۶ -۹۵ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال اول ۹۶ -۹۵ دانشگاه یزد (ویژه دانشجویان)
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۶ -۹۵ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۵ -۹۴ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۵ -۹۴ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دانشگاه یزد
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دانشگاه یزد

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}