معرفی دانشکده فیزیک

 

دانشکده فیزیک از ابتدای تاسیس دانشگاه یزد در گروه‌های آموزشی فیزیک هسته‌ای و فیزیک حالت جامد فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز نمود، سپس به تدریج گروه‌های اتمی مولکولی، ذرات بنیادی و هواشناسی به آن اضافه شد و در حال حاضر در پنج گروه آموزشی فوق‌الذکر در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حال انجام است.  این دانشکده در گرایش‌های مختلف آموزشی فعالیت می‌کند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشکده: 

گروه استاد دانشیار استادیار مربی
اتمی ملکولی 1  1 3 -
حالت جامد - 1 5 -
ذرات بنیادی - 1 3 -
هسته ای - - 3 -
هواشناسی - - 2 -
جمع 1 3 16

20

 

رشته‌های تحصیلی موجود به تفکیک رشته و تعداد دانشجویان:

گروه گرایش کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری  جمع
فیزیک اتمی ملکولی 127 53 16 186
حالت جامد 123 34 8 165
ذرات بنیادی -  26 5 31
هسته ای 94 27 - 121
هواشناسی 54 24 - 78
جمع 398 164 28 590