معرفی هیئت ممیزه

ارتقای اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری نشانگر پویایی علمی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی و یکی از شاخصه‌های تولید، انتقال و ترویج علم و فرهنگ است. مؤلفه‌های علمی و میزان تأثیر آن‌ها در ارتقای اعضای هیئت ‌علمی، جهت‌گیری نظام علمی‌، فرهنگی و تربیتی کشور را مشخص می‌کند و به این لحاظ توجه به مؤلفه‌های موثر در ارتقای مرتبه اعضای هیئت ‌علمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مهم‌ترین وظایف هیئت‌ ممیزه عبارتست از:

 • بررسی، ارزیابی کیفیت و اظهارنظر در مورد فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی- فناوری، و علمی- اجرایی اعضای هیئت علمی برای:
  • ارتقا به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی
  • تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی (حسب درخواست هیئت اجرایی جذب دانشگاه)
  • احتساب سابقه خدمت پیمانی (قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی)
  • بورس تحصیلی مربیان و فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی
  • بررسی رکود علمی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}