معرفی برنامه، بودجه و تحول اداری

معرفی برنامه، بودجه و تحول اداری

واحد برنامه، بودجه و تحول اداری از سه گروه به شرح ذیل تشکیل شده است:

  • برنامه و بودجه
  • تشکیلات و تحول اداری
  • آمار و اطلاعات

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}