آخرین اطلاعیه‌ها

مهمترین مصوبات صورتجلسه های هیأت اجرایی منابع انسانی ( مورخ 93/11/11، 93/12/2، 94/1/16، 94/1/23، 94/1/26 و 94/1/30، 94/2/6، 94/2/13)

1.    تصمیم گیری و تعیین کسر سهم عضو(کارمند)در صندوق پس انداز کارکنان دولت، مفاد ماده 5 پیوست شماره 5 دستورالعمل پرداخت کمک های رفاهی و موضوع ماده 67 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه.
2.    بررسی درخواست امور دانشجویی و امور عمومی دانشکده فنی و مهندسی مبنی بر پرداخت اضافه کار تشویقی به کارکنان معرفی شده و تصمیم گیری بر اساس شیوه نامه پاداش کارکنان مصوب مورخ 04/09/1393 هیأت رئیسه دانشگاه.


3.    تصمیم گیری و موافقت با درخواست تقلیل ساعت کار روزانه (2 ساعت) همکاران معلول جسمی و دارای بیماری خاص با توجه به مستندات پزشکی و مراجع قانونی(2مورد )
4.    بررسی درخواست مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد ( نامه شماره 38510 مورخ 22/06/1393) مبنی بر ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مشاغل آشپز، خدمات، راننده وغیره مطابق حد مجاز و استاندارد های مشخص شده و تعیین مدیریت های امور عمومی، طرحهای عمرانی و برنامه، بودجه و تحول اداری برای بررسی موضوع ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مشاغل مطروحه و ارائه گزارش لازم  به هیأت اجرایی.
5.    بررسی درخواست نماینده بانوان دانشگاه مبنی بر انجام ورزش صبحگاهی کارکنان در ساعت اداری و تعیین اداره تربیت بدنی دانشگاه و مدیریت امور اداری برای ارائه راهکار مناسب در این زمینه(خارج از ساعت اداری)
6.    تعیین کمیته نظام پیشنهادات، مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری و معاونت پژوهشی و فنّاوری نسبت به بررسی و امتیازدهی پیشنهادها، گزارشهای موردی و فعالیت های علمی و پژوهشی کارکنان ذینفع.
7.    موافقت با اعطای پایه استحقاقی سالیانه به اعضاء با در نظرگرفتن کلیه شرایط و جوانب کار، در ابتدای هر سال به شرط استحقاق عضو.
8.    موافقت با پذیرش مدارک تحصیلی تعدادی ازکارکنان (6 نفر)در مقاطع کاردانی و کارشناسی، موضوع تبصره 2 ماده 49 آیین نامه استخدامی.
9.    موافقت با تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی تعداد 15 نفر از کارمندان دانشگاه.
10.    موافقت با حضور شناور کارشناسان آموزشی (8 نفر)که حداقل معادل  12 ساعت نظری یا 18 ساعت عملی در هفته با مشارکت 100% به تدریس اشتغال دارند با رعایت موظفی 40 ساعت در هفته و همچنین پرداخت مازاد میزان ساعت تدریس فوق بدون احتساب اضافه کار بصورت حق التدریس.
11.     موضوع تمدید قرارداد اعضای پیمانی و قراردادی، مفاد بند 8 مصوبه مورخ 28/10/1393 شانزدهمین جلسه هیأت اجرایی و موافقت با تمدید قرارداد کارکنان مشمول در صورت کسب 70% امتیاز ارزیابی مدیران به مدّت یکسال و کمتر از 70% به مدّت 6 ماه.
12.    موافقت با درخواست معاونت دانشجویی( موضوع نامه شماره 662/21 مورخ 21/11/1393) مبنی بر ضرورت تأمین لباس برای متصدیان خوابگاه دانشجویی با رعایت بند 2 دستورالعمل تهیه لباس کارکنان ، با توجه به الزام متصدیان برای تردد در حوزه های خوابگاه و سهولت شناسایی آنها(حداکثر 2 دست لباس فرم در سال).
13.    بررسی موضوع عدم کسب حداقل امتیاز لازم برای ارتقاء به رتبه های 3، رتبه 2 و رتبه 1 تعدادی از کارکنان و موافقت با بررســـی مجدد امتیـازات شاخص های ارتقاء آنان در همان رتبه مورد نظر و با رعایت سقف امتیاز بندهای "ب"، "ج" و"د" دستورالعمل ارتقاء در رتبه پایین تر.
14.    تخصیص امتیازات ویژه تشویق های مقامات(ردیف های 2و1 جدول شماره 15دستورالعمل ارتقاء) و کسب عنوان نمونه کشوری و استانی (بندهای 3و2 ردیف د-3 دستورالعمل ارتقاء) پس از احتساب سایر تشویق ها تا سقف امتیاز بند "د" جدول شمار 14 دستورالعمل ارتقاء .
15.    موافقت با افزایش حقوق کارکنان قراردادی متناسب با کارکنان رسمی و پیمانی مشمول ارتقاء بر مبنای شاخص های تعیین شده از طرف هیأت اجرایی(در صورت کسب امتیازات لازم، افزایش حقوق متناسب با افزایش حقوق اعضای پیمانی و رسمی مشابه خود).
16.    مصوب گردید در صورت درخواست عضو قراردادی برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه(موضوع ماده 56 آیین نامه استخدامی) و عدم موافقت مسئول مربوطه با ذکر دلایل توجیهی و پس از موافقت هیأت اجرایی بازخرید مرخصی انجام گیرد.
17.    بررسی تفصیلی و تصویب آیین نامه آموزش اعضای غیر هیأت علمی، موضوع بند 8 ماده 2 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی.