آخرین اطلاعیه‌ها

قابل توجه معرفی شدگان آزمون مصاحبه دکتري نیمه متمرکز سال تحصیلی1395-1394

اطلاعیه شماره (7)زمان  آزمون مصاحبه دكتري در رشته زبان و ادبیات فارسی

اطلاعیه شماره (6)زمان و مكان آزمون مصاحبه دكتري متقاضيان دوره روزانه و نوبت دوم در رشته مهندسي صنايع

اطلاعیه شماره (5)زمان و مكان آزمون مصاحبه دكتري سهميه پرديس در رشته مهندسي صنايع

اطلاعیه شماره (4)تاریخ های برگزاری آزمون مصاحبه دکتری در رشته های شیمی فیزیک، شیمی آلی و شیمی تجزیه در دانشگاه یزد

اطلاعیه شماره (3) مکان انجام آزمون مصاحبه دکتری رشته های مختلف سال 1394

اطلاعیه شماره (2) جدول برنامه زماني مصاحبه دكتري 1395-1394

اطلاعیه شماره ( 1) مرحله دوم آزمون دکتري نیمه متمرکز سال تحصیلی1395-1394

 

فرم مشخصات فردی