قابل توجه متقاضیان شرکت در مناقصه خرید یک دستگاه چیلر جذبی
 قابل توجه متقاضیان شرکت کننده در مناقصه تنظیف و فضای سبز پردیس های مختلف دانشگاه
 آگهی مناقصه  امور مربوط به فضای سبز و تنظیف اماکن و خدمات فنی ساده پردیس های مختلف و خوابگاه های دانشگاه
 آگهی مزایده دو دستگاه اتوبوس

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}