آخرین اخبار

نظرسنجی راهبرد استعداد

کدامیک از مؤلفه های راهبرد استعداد در دانشگاه یزد کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟

1- جذب (گزینش افراد براساس شایستگی، قابلیت، استعداد و علاقه با استفاده از آزمون‌های تئوری، عملی و مصاحبه‌های ساخت‌یافته) - 33.3% (33)
2- ارزیابی (استفاده از شیوه‌های جامع ارزیابی عملکردو ارایه بازخوردهای منطقی، درست، صادقانه و بموقع از عملکرد به کارکنان و در نظر گرفتن پاداش و قدردانی در هر دوره ارزیابی) - 27.3% (27)
3- توسعه(بررسی و تحلیل فعالیت‌هاو کشف قابلیت های کارکنان شایسته برای ارتقای رضایت شغلی آنان) - 24.2% (24)
4- حفظ (استقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد برای حفظ منابع انسانی مستعد و توانمند شامل ارزیابی عملکرد و پرداخت بر مبنای عملکرد) - 15.2% (15)

كل آرا: 99
اين نظرسنجي به پايان رسيده است on: 31 ژانویه 2015 - 00:00