آخرین اخبار

آگهی‌مزایده دو‌ باب مغازه‌دانشگاه جهت کتابفروشی و خدمات تایپ و تکثیر

دانشگاه یزد در نظر دارد دو باب از مغازه های خود واقع در ابتدای بلوار طالقانی جهت کتابفروشی و انجام خدمات تایپ وتکثیر از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

لازم است متقاضیان به منظور دریافت و تکمیل اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ دوشنبه مورخ 93/11/6 ضمن واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 7874059017 بانک تجارت شعبه دانشگاه یزد به نام حساب درآمد خدمات آموزشی و فرهنگی به دانشگاه یزد واقع در یزد- صفاییه – چهار راه پژوهش، پردیسه اصلی دانشگاه،سازمان مرکزی، امورقراردادها مراجعه و یا به وب سایت دانشگاه به آدرس الکترونیکی http://www.yazd.ac.ir    مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از تکمیل به انضمام فیش واریزی حداکثر تا تاریخ 93/11/8 به امور قراردادها ارسال فرمایند .
   اسناد مزایده کتابفروشی

 اسناد مزایده مغازه تایپ و تکثیر