آخرین اخبار

اجاره مكانهاي متعلق به دانشگاه واقع در پرديس آزادي

دانشگاه یزد در نظر دارد مکانهای متعلقه واقع در ابتدای بلوار طالقانی (پردیس آزادی ) خود را  جهت خدمات عمومی و رفاهی شامل ،آشپزخانه ،رستوران و مهمانسرا از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

لازم است متقاضیان به منظور دریافت و تکمیل اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ شنبه مورخ 93/12/23 ضمن واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب شماره 7874059017 بانک تجارت شعبه دانشگاه یزد به نام حساب درآمد خدمات آموزشی و فرهنگی به دانشگاه یزد واقع در یزد- صفاییه – چهار راه پژوهش، پردیسه اصلی دانشگاه،سازمان مرکزی، امورقراردادها مراجعه و یا به سایت دانشگاه به آدرس الکترونیکی http://www.yazd.ac.irمراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از تکمیل به انضمام فیش واریزی حداکثر تا تاریخ 93/12/25 به امور قراردادها ارسال نمایند .

     مدارک اجاره مکانهای متعلق به دانشگاه جهت خدمات عمومی و رفاهی