آخرین اخبار

آگهی مناقصه (خدمات تنظیف و فضای سبز در اماکن دانشگاه)

دانشگاه یزد در نظر دارد فضای سبز و تنظیف اماکن دانشگاه را به شرح زیر از طریق مناقصه به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
لازم است متقاضیان به منظور دریافت و تکمیل اسناد مناقصه حداکثر تا یکشنبه  94/1/30 ضمن واریز مبلغ 200.000 ریال به

حساب شماره 7874059017 بانک تجارت شعبه دانشگاه یزد به نام حساب درآمد خدمات آموزشی و فرهنگی به دانشگاه یزد واقع در یزد- صفاییه – چهار راه پژوهش، پردیسه اصلی دانشگاه، سازمان مرکزی، امورقراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94/1/31 به امور قراردادها ارسال فرمایند .

       قرارداد خدمات تنظیف و جابجایی وسایل و نامه ها در اماکن دانشگاه

       اسناد مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز، نظافت محوطه و آبرسانی سایت اصلی

     اسناد مناقصه خدمات پشتیبانی،نگهداری فضای سبز و تنظیف و انجام امور فنی ساده خوابگاه دختران

اسناد مناقصه خدمات پشتیبانی،نگهداری فضای سبز و تنظیف و انجام امور فنی ساده خوابگاه پسران