آخرین اخبار

آگهي مزايده واگذاري موقت اجراي دوره ها و كلاسهاي آموزش هاي آزاد دانشگاه در پردیس آزادی

دانشگاه یزد در نظر دارد برگزاری دوره های موقت و کلاسهای آموزش آزاد در پردیس آزادی دانشگاه واقع در ابتدای بلوار طالقانی را از طریق مزایده به شرکتهای مجاز واجد شرایط واگذار کند.

لازم است متقاضیان به منظور دریافت و تکمیل اسناد مزایده  حداکثر تا تاریخ94/3/2 به سایت دانشگاه به آدرس الکترونیکی   http://www.yazd.ac.ir مراجعه و ضمن واریز مبلغ 200.000ریال از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اسناد مزایده را دریافت و پس از تکمیل به انضمام تصویر رسید پرداختی تا تاریخ 94/3/6 به امور قراردادها ارسال فرمایند .
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 31233516 (امور قراردادها) تماس حاصل نمایید .

قرارداد برگزاری دوره های موقت و کلاسهای آموزش آزاد در پردیس آزادی دانشگاه