آخرین اخبار

آگهی مناقصه طرح های عمرانی دانشگاه

دانشگاه یزد در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه به شرکتها و پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید.
1-    تعمیر و مرمت دانشکده معماری دانشگاه یزد
2-    حصار کشی و محوطه سازی خوابگاه ابرکوه
3-    احداث ساختمان آموزشی ( دانشکده الهیات )

لازم است متقاضیان به منظور دریافت و تکمیل اسناد مناقصه حداکثر تا روز یکشنبه مورخ  94/3/24 ضمن واریز مبلغ 500.000ریال (جهت خرید اسناد مناقصه تعمیر و مرمت دانشکده معماری )واریز مبلغ 1.000.000ریال (جهت خرید اسناد مناقصه حصار کشی و محوطه سازی خوابگاه ابرکوه )واریز مبلغ 1.500.000ریال (جهت خرید اسناد مناقصه احداث ساختمان آموزشی (دانشکده الهیات ) از طریق سامانه پرداخت الکترونیک (بخش سایر خدمات  سایت دانشگاه یزد ) به دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه واقع در یزد- صفاییه – چهار راه پژوهش، پردیسه اصلی دانشگاه، دفتر طرحهای عمرانی مراجعه وبا در دست داشتن تصویر رسید پرداختی اسناد مناقصه را دریافت و پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/3/27 به دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه تحویل نمایند .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های  :31233442و 31233424(دفتر طرحهای عمرانی )تماس حاصل نمایند .
 لازم است واحد دریافت کننده وجه در سامانه پرداخت الکترونیک امور قراردادها انتخاب گردد.