حسین پور‌مهدی قائم‌مقامی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h.ghaemmaghami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ghaem-maghami
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها، اتاق گوشواره دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۶۱۶۶۶
( 035 )   ۳۶۲۶۱۶۶۶
شکوری رضا
رضا شکوری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rezashakouri [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shakoori
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
شهابی‌نژاد علی
علی شهابی‌نژاد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ali.shahabinejad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shahabinejad
دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
- -
عباسی هرفته محسن
محسن عباسی هرفته استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
abbasi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abbasi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نارنجستان دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
عمادیان سیده زینب
سیده زینب عمادیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
z_emadian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/emadian
ساختمان دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۸۲۲۳۷۰۰
فرحزا نریمان
نریمان فرحزا استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
n_farahza [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/farahza
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
کوششگران علی‌اکبر
علی‌اکبر کوششگران استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
a.koosheshgaran [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/koosheshgaran
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
مندگاری کاظم
کاظم مندگاری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mondegari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mondegari
دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
مهدوی‌پوربابکی حسین
حسین مهدوی‌پوربابکی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hmahdavi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mahdavipour
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۶۱۶۶۶
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
میرجانی حمید
حمید میرجانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h.mirjany [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mirjany
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها، اتاق ۳۰۵ دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
نبی میبدی مسعود
مسعود نبی میبدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
nabimeybodi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/nabimeybodi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}