شکوری رضا

رضا شکوری

استادیار دانشکده هنر و معماری

گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ دانشگاه گرونوبل فرانسه معماری
کارشناسی ارشد ۱۳۷۹ دانشگاه یزد معماری
کارشناسی ۱۳۷۱ دانشگاه یزد معماری

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳۱۳۹۶دانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی معماری گلین
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدمعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طرح معماری ۲ (طراحی واحد مسکونی)
طرح معماری ۵ (طراحی مسکن در واحد همسایگی)
برنامه‌ریزی کالبدی معماری (مبانی اجتماعی معماری)
مبانی طراحی مسکن
بیان معماری۱،‌ ۲
شناخت مواد و مصالح

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
بنیان‌های جامعه‌شناختی در معماری
مطالعات تاریخ معماری معاصر ایران
مطالعات و طراحی مسکن
معماری با مصالح خاک (گلین)
طراحی شهری در بافت‌های میانی و تاریخی

اطلاعات تماس

rezashakouri [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/shakoori
- ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}