فرحزا نریمان

نریمان فرحزا

استادیار دانشکده هنر و معماری

گروه معماری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۴ ۱۳۸۸ دانشگاه شهید بهشتی معماری
کارشناسی ارشد - ۱۳۷۳ دانشگاه شهید بهشتی معماری
کارشناسی ۱۳۶۷ - دانشگاه شهید بهشتی معماری

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدمدیر گروه معماری
۱۳۹۶تاکنوندانشگاه یزدمدیر گروه پژوهشی معماری گلین
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدعضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی دانشکده هنر و معماری
۱۳۹۱۱۳۹۵دانشگاه یزدرئیس پژوهشکده معماری بومی
۱۳۸۰۱۳۸۴دانشگاه یزدعضو شورای پژوهشی گروه معماری
۱۳۷۸۱۳۸۳دانشگاه یزدسرپرستی کتابخانه مجتمع هنر و معماری
۱۳۷۵۱۳۸۱دانشگاه یزدعضو شورای کتابخانه مرکزی
۱۳۷۹۱۳۸۰دانشگاه یزدعضو شورای پژوهشی مجتمع هنر و معماری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سازه‌های سنتی دوره کارشناسی ارشد
متره و برآورد
تنظیم شرایط محیطی (نور و صدا)
تاسیسات الکتریکی (نور و صدا)
مبانی نظری مرمت (ابنیه)
طرح مرمت (بافت)
طرح معماری یک
برداشت از بناهای تاریخی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شناسایی و معرفی آسیاب‌های سنتی شهرستان یزد و حومه
سامان‌دهی کالبدی دانشگاه‌های کشور در گردآوری اطلاعات کالبدی دانشگاه یزد
بررسی نحوه شکل‌گیری و توسعه شهر تفت و روستاهای همجوار و کاربرد آن در مجموعه زیستی پایدار
گردآوری اطلاعات پایه از بافت تاریخی اردکان
مطالعه و طرح مجموعه آموزشی اختر دانش با رویکرد به معماری بومی

اطلاعات تماس

n_farahza [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/farahza
- ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}