احمدی بهرام
بهرام احمدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
bahmadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/bahmadi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان دانشکده هنر و معماری ، گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۴
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
جعفری نعیمی محمد‌حسین
محمد‌حسین جعفری نعیمی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mjafari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mjafari
دانشکده هنر و معماری، گروه نقاشی، اتاق حیاط نارنجستان دانشکده هنر و معماری ، گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۸۲۲۳۷۰۰
شریفی مهرجردی علی‌اکبر
علی‌اکبر شریفی مهرجردی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
sharifimehr [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sharifi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان دانشکده هنر و معماری ، گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۴
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۴
محبی حمید‌رضا
حمید‌رضا محبی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hmohebii [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mohebi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۴
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
حاتمی صفیه
صفیه حاتمی مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
hatami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hatami
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها دانشکده هنر و معماری ، گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۰
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
فنایی فریبا
فریبا فنایی مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
fanaeirf [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fanaei
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نقاشی دانشکده هنر و معماری ، گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}