نقصان محمدی محمد‌رضا
محمد‌رضا نقصان محمدی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mohammadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mohammadi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
اسماعیل‌پور نجما
نجما اسماعیل‌پور استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/esmailpoor
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
محمدی حمید
حمید محمدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hamidmoham [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hmohammadi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
منتظرالحجه مهدی
مهدی منتظرالحجه استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
montazer [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/montazer
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
نورمحمد‌زاد حسین
حسین نورمحمد‌زاد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
nourm [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mohammadzad
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۸۲۲۳۷۰۰
اکبری رضا
رضا اکبری مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
r_akbari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/akbari
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۰۰۷۷
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
رفیعیان محسن
محسن رفیعیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mrafian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mrafian
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
شریف‌نژاد مجتبی
مجتبی شریف‌نژاد مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
sharifnejad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sharifnejad
ساختمان هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}