نقصان محمدی محمد‌رضا
محمد‌رضا نقصان محمدی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mohammadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mohammadi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
احمدی بهرام
بهرام احمدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
bahmadi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/bahmadi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان دانشکده هنر و معماری ، گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۴
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
اسماعیل‌پور نجما
نجما اسماعیل‌پور استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
najmaesmailpoor [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/esmailpoor
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
حسین پور‌مهدی قائم‌مقامی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h.ghaemmaghami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/ghaem-maghami
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها، اتاق گوشواره دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۶۱۶۶۶
( 035 )   ۳۶۲۶۱۶۶۶
جعفری نعیمی محمد‌حسین
محمد‌حسین جعفری نعیمی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mjafari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mjafari
دانشکده هنر و معماری، گروه نقاشی، اتاق حیاط نارنجستان دانشکده هنر و معماری ، گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۸۲۲۳۷۰۰
شریفی مهرجردی علی‌اکبر
علی‌اکبر شریفی مهرجردی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
sharifimehr [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sharifi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، خانه رسولیان دانشکده هنر و معماری ، گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۴
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۴
شکوری رضا
رضا شکوری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
rezashakouri [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shakoori
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
شهابی‌نژاد علی
علی شهابی‌نژاد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
ali.shahabinejad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/shahabinejad
دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
- -
عباسی هرفته محسن
محسن عباسی هرفته استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
abbasi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abbasi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نارنجستان دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
عمادیان سیده زینب
سیده زینب عمادیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
z_emadian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/emadian
ساختمان دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۸۲۲۳۷۰۰
فرحزا نریمان
نریمان فرحزا استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
n_farahza [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/farahza
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
کوششگران علی‌اکبر
علی‌اکبر کوششگران استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
a.koosheshgaran [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/koosheshgaran
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
محبی حمید‌رضا
حمید‌رضا محبی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hmohebii [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mohebi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۴
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
محمدی حمید
حمید محمدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hamidmoham [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hmohammadi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
منتظرالحجه مهدی
مهدی منتظرالحجه استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
montazer [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/montazer
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
مندگاری کاظم
کاظم مندگاری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mondegari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mondegari
دانشکده هنر و معماری، حیاط پیرنیا دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
مهدوی‌پوربابکی حسین
حسین مهدوی‌پوربابکی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hmahdavi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mahdavipour
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۶۱۶۶۶
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
میرجانی حمید
حمید میرجانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
h.mirjany [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mirjany
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها، اتاق ۳۰۵ دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
( 035 )   ۳۶۲۲۴۲۲۹
نبی میبدی مسعود
مسعود نبی میبدی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
nabimeybodi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/nabimeybodi
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط رسولیان دانشکده هنر و معماری ، گروه معماری
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۲
نورمحمد‌زاد حسین
حسین نورمحمد‌زاد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
nourm [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mohammadzad
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۸۲۲۳۷۰۰
اکبری رضا
رضا اکبری مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
r_akbari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/akbari
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۰۰۷۷
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
حاتمی صفیه
صفیه حاتمی مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
hatami [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hatami
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط لاری‌ها دانشکده هنر و معماری ، گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۰
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
رفیعیان محسن
محسن رفیعیان استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mrafian [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mrafian
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
شریف‌نژاد مجتبی
مجتبی شریف‌نژاد مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
sharifnejad [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sharifnejad
ساختمان هنر و معماری، حیاط مرتاض دانشکده هنر و معماری ، گروه شهرسازی
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
( 035 )   ۳۶۲۲۸۸۳۳
فنایی فریبا
فریبا فنایی مربی [ عضو هیئت علمی فعال ]
fanaeirf [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/fanaei
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط نقاشی دانشکده هنر و معماری ، گروه نقاشی
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰
( 035 )   ۳۶۲۲۳۷۰۰

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}