سودائی‌زاده حمید
حمید سودائی‌زاده دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hsodaie [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sodaie
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
قاسمی سمیه
سمیه قاسمی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
s.ghasemi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sghasemi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۸۷
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
اخوان قالی‌باف محمد
محمد اخوان قالی‌باف استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
makhavan [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/akhavan
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۶۸۸۱
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
ترکش اصفهانی سعید
سعید ترکش اصفهانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
s.tarkesh [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/tarkesh
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۸۴
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
حکیم‌زاده اردکانی محمد‌علی
محمد‌علی حکیم‌زاده اردکانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
hakim [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/hakim
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۲۱
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
زارع محمد
محمد زارع استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mzernani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/zare
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، اتاق ۳۰۸ دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۹
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
سیفتی سیدابراهیم
سید ابراهیم سیفتی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
seifati [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/seifati
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۵۴
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
صارمی نائینی محمدعلی
محمدعلی صارمی نائینی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
saremi.naeini [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/saremi
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۸۱۶
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
کمالی علی‌آباد کاظم
کاظم کمالی علی‌آباد استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
kkamali [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/kkamali
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۷۵
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸
مختاری محمد‌حسین
محمد‌حسین مختاری استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
mh.mokhtari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/mhmokhtari
ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۲۲
( 035 )   ۳۱۲۳۴۹۵۸

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}